આજના ચોઘડિયા : જૂન 05, 2024 ના આજના શુભ મુરત ચોઘડિયા

આજના ચોઘડિયા : મિત્રો શું તમે નવી ગાડી, ઘરનું મુર્હત કે કોઈપણ પ્રકારનું નવું કામ કરવા જઈ રહ્યા છો તો આજના ચોઘડિયા જોવા ખુબ જ જરૂરી છે. તો શું તમે આજના ચોઘડિયા જાણવા માંગો છો. તો તમે એકદમ પ્રફેક્ટ જગ્યાએ આવ્યા છો, તો ચાલો જાણીએ આજના શુભ મુરત ચોઘડિયા માં આજના દિવસના ચોઘડીયા અને આજના રાત્રીના ચોઘડીયા કેવા છે સાથે સોમવાર ના ચોઘડિયા, મંગળવાર ના ચોઘડિયા, બુધવાર ના ચોઘડિયા, ગુરુવાર ના ચોઘડિયા, શુક્રવાર ના ચોઘડિયા, શનિવાર ના ચોઘડિયા અને રવિવાર ના ચોઘડિયા એકસાથે ચાલો જાણીએ. – આજના ચોઘડિયા


આજના ચોઘડિયા : જૂન 02, 2024 ના આજના શુભ મુરત ચોઘડિયા

અહીં નીચે આજના ચોઘડિયા જેમાં દિવસના આજના ચોઘડીયા & રાત્રીના આજના ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમયે ક્યા આજના ચોઘડિયા ચાલી રહ્યા છે.

આજના દિવસના ચોઘડીયા

ચોઘડીયા ના નામ  સમય
લાભ 06:00 થી 07:30
અમૃત 07:30 થી 09:00
કાળ 09:00 થી 10:30
 શુભ 10:30 થી 12:00
રોગ 12:00 થી 01:30
ઉદ્રેગ 01:30 થી 03:00
ચલ 03:00 થી 04:30
લાભ 04:30 થી 06:00

આજના રાત્રીના ચોઘડીયા

ચોઘડીયા ના નામ  સમય
 ઉદ્રેગ 06:00 થી 07:30
શુભ 07:30 થી 09:00
અમૃત 09:00 થી 10:30
ચલ 10:30 થી 12:00
રોગ 12:00 થી 01:30
કાળ 01:30 થી 03:00
લાભ 03:00 થી 04:30
ઉદ્રેગ 04:30 થી 06:00

સોમવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે સોમવાર ના ચોઘડિયા જેમાં સોમવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & સોમવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

સોમવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
અમૃત 06:00 થી 07:30
કાળ 07:30 થી 09:00
શુભ 09:00 થી 10:30
રોગ 10:30 થી 12:00
ઉદ્રેગ 12:00 થી 01:30
ચલ 01:30 થી 03:00
લાભ 03:00 થી 04:30
અમૃત 04:30 થી 06:00

સોમવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
ચલ 06:00 થી 07:30
રોગ 07:30 થી 09:00
કાળ 09:00 થી 10:30
લાભ 10:30 થી 12:00
ઉદ્રેગ 12:00 થી 01:30
શુભ 01:30 થી 03:00
અમૃત 03:00 થી 04:30
ચલ 04:30 થી 06:00

મંગળવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે મંગળવાર ના ચોઘડિયા જેમાં મંગળવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & મંગળવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

મંગળવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
રોગ 06:00 થી 07:30
ઉદ્રેગ 07:30 થી 09:00
ચલ 09:00 થી 10:30
લાભ 10:30 થી 12:00
અમૃત 12:00 થી 01:30
કાળ 01:30 થી 03:00
શુભ 03:00 થી 04:30
રોગ 04:30 થી 06:00

મંગળવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
કાળ 06:00 થી 07:30
લાભ 07:30 થી 09:00
ઉદ્રેગ 09:00 થી 10:30
શુભ 10:30 થી 12:00
અમૃત 12:00 થી 01:30
રોગ 01:30 થી 03:00
ચલ 03:00 થી 04:30
કાળ 04:30 થી 06:00

બુધવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે બુધવાર ના ચોઘડિયા જેમાં બુધવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & બુધવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

બુધવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
લાભ 06:00 થી 07:30
અમૃત 07:30 થી 09:00
કાળ 09:00 થી 10:30
શુભ 10:30 થી 12:00
રોગ 12:00 થી 01:30
ઉદ્રેગ 01:30 થી 03:00
ચલ 03:00 થી 04:30
લાભ 04:30 થી 06:00

બુધવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

સમય ચોઘડીયા ના નામ
ઉદ્રેગ 06:00 થી 07:30
શુભ 07:30 થી 09:00
અમૃત 09:00 થી 10:30
ચલ 10:30 થી 12:00
રોગ 12:00 થી 01:30
કાળ 01:30 થી 03:00
લાભ 03:00 થી 04:30
ઉદ્રેગ 04:30 થી 06:00

ગુરુવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે ગુરુવાર ના ચોઘડિયા જેમાં ગુરુવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & ગુરુવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

ગુરુવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
શુભ 06:00 થી 07:30
રોગ 07:30 થી 09:00
ઉદ્રેગ 09:00 થી 10:30
ચલ 10:30 થી 12:00
લાભ 12:00 થી 01:30
અમૃત 01:30 થી 03:00
કાળ 03:00 થી 04:30
શુભ 04:30 થી 06:00

ગુરુવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
અમૃત 06:00 થી 07:30
ચલ 07:30 થી 09:00
રોગ 09:00 થી 10:30
કાળ 10:30 થી 12:00
લાભ 12:00 થી 01:30
ઉદ્રેગ 01:30 થી 03:00
શુભ 03:00 થી 04:30
અમૃત 04:30 થી 06:00

શુક્રવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે શુક્રવાર ના ચોઘડિયા જેમાં શુક્રવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & શુક્રવાર ના રાત ના ચોઘડિયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

શુક્રવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
ચલ 06:00 થી 07:30
લાભ 07:30 થી 09:00
અમૃત 09:00 થી 10:30
કાળ 10:30 થી 12:00
શુભ 12:00 થી 01:30
રોગ 01:30 થી 03:00
ઉદ્રેગ 03:00 થી 04:30
ચલ 04:30 થી 06:00

શુક્રવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
રોગ 06:00 થી 07:30
કાળ 07:30 થી 09:00
લાભ 09:00 થી 10:30
ઉદ્રેગ 10:30 થી 12:00
શુભ 12:00 થી 01:30
અમૃત 01:30 થી 03:00
ચલ 03:00 થી 04:30
રોગ 04:30 થી 06:00

શનિવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે શનિવાર ના ચોઘડિયા જેમાં શનિવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & શનિવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

શનિવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
કાળ 06:00 થી 07:30
શુભ 07:30 થી 09:00
રોગ 09:00 થી 10:30
ઉદ્રેગ 10:30 થી 12:00
ચલ 12:00 થી 01:30
લાભ 01:30 થી 03:00
અમૃત 03:00 થી 04:30
કાળ 04:30 થી 06:00

શનિવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
લાભ 06:00 થી 07:30
ઉદ્રેગ 07:30 થી 09:00
શુભ 09:00 થી 10:30
અમૃત 10:30 થી 12:00
ચલ 12:00 થી 01:30
રોગ 01:30 થી 03:00
કાળ 03:00 થી 04:30
લાભ 04:30 થી 06:00

રવિવાર ના ચોઘડિયા

અહીં નીચે રવિવાર ના ચોઘડિયા જેમાં રવિવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા & રવિવાર ના રાત ના ચોઘડિયા ચોઘડીયા બન્ને આપેલ છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે ક્યા સમય કયું ચોઘડીયુ ચાલી રહ્યું છે.

રવિવાર ના દિવસ ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
ઉદ્રેગ 06:00 થી 07:30
ચલ 07:30 થી 09:00
લાભ 09:00 થી 10:30
અમૃત 10:30 થી 12:00
કાળ 12:00 થી 01:30
શુભ 01:30 થી 03:00
રોગ 03:00 થી 04:30
ઉદ્રેગ 04:30 થી 06:00

રવિવાર ના રાત ના ચોઘડિયા

ચોઘડીયા ના નામ સમય
લાભ 06:00 થી 07:30
અમૃત 07:30 થી 09:00
ચલ 09:00 થી 10:30
રોગ 10:30 થી 12:00
કાળ 12:00 થી 01:30
લાભ 01:30 થી 03:00
ઉદ્રેગ 03:00 થી 04:30
શુભ 04:30 થી 06:00

ચોઘડિયાના પ્રકારો

દરેક ચોઘડિયાનો સમય દોઢ કલાક હોય છે. તેથી સમય મુજબ ચોઘડીયાને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે જે કંઈક નીચે મુજબ છે.

શુભ શુભ, અમૃત, લાભ
મધ્યમ ચલ
અશુભ રોગ, કાળ, ઉદ્રેગ

મિત્રો અહીં અમે ઉપર તમને આજના ચોઘડિયા આપેલ છે. તેથી અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આજના ચોઘડિયા કામ આવ્યા હશે તેથી દરરોજે એટલે કે આજના ચોઘડિયા જાણવા માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે. આજના ચોઘડિયા


પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment

Exit mobile version