ધોરણ 1 થી 5 ના વિદ્યાર્થી માટે : જેમનું બાળક ધો 1 થી 5 કે બાળમંદિરમાં અભ્યાસ કરે છે તેમના માટે વિવિધ પ્રકારનું મટીરીયલ

  જો તમારું બાળક ધોરણ 1 થી 5 માં અભ્યાસ કરે છે અથવા બાલમંદિરમાં જાય છે તો આ લેખ તમારા માટે ખાસ છે, કારણ કે આ લેખ ધોરણ 1 થી 5 ના વિદ્યાર્થી માટે અને …

વધુ જોવો.

પક્ષીઓ ના નામ અંગ્રેજીમાં | Birds Name In English

  પ્રિય મિત્રો અહીં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે તમને પક્ષીઓ ના નામ અંગ્રેજીમાં (Birds Name In English) નું એક આખું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતમાં વધુ  રહેનાર અને ખુબ જ લોકપ્રિય …

વધુ જોવો.

શરીરના અંગોના નામ અંગ્રેજીમાં | Body Parts Names In English

  પ્રિય મિત્રો અહીં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે તમને શરીરના અંગોના નામ અંગ્રેજીમાં (Body Parts Names In English) નું એક આખું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં શરીરના બાહ્યભાગના અંગો અને આંતરિક ભાગના …

વધુ જોવો.

શરીરના અંગોના નામ ગુજરાતી માં | Body Parts Names In Gujarati

  પ્રિય મિત્રો અહીં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે તમને શરીરના અંગોના નામ ગુજરાતી માં (Body Parts Names In Gujarati) નું એક આખું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં શરીરના બાહ્યભાગના અંગો અને આંતરિક …

વધુ જોવો.

વાહનોના નામ અંગ્રેજીમાં | Vehicles Name In English

  પ્રિય મિત્રો અહીં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે તમને વાહનોના નામ અંગ્રેજીમાં (Vehicles Name In English) નું એક આખું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતમાં વધુ ઉપીયોગમાં લેનારા અને ખુબ જ લોકપ્રિય …

વધુ જોવો.

વાહનોના નામ ગુજરાતીમાં | Vehicles Name In Gujarati

  પ્રિય મિત્રો અહીં નીચે તમે જોઈ શકો છો કે તમને વાહનોના નામ ગુજરાતીમાં (Vehicles Name In Gujarati) નું એક આખું લિસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતમાં વધુ ઉપીયોગમાં લેનારા અને ખુબ જ લોકપ્રિય …

વધુ જોવો.

Exit mobile version