ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL) દ્રારા ભરતી | UGVCL 2022.

 

ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ | UGVCL | New bharti 2022 | UGVCL 2022 | UGVCL online form kese bhare | ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ ભરતી 2022

 

 

ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ, UGVCL એ તાજેતરમાં ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયકાત ઉમેદવારોએ 30/05/2022 પહેલા ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે, UGVCL ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ ભરતી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે આ લેખ વાંચો.

 

જેઓ UGVCL ભરતી 2022 માં ગ્રેજ્યુએટ એપ્રિટેન્સ નોકરી શોધી રહ્યા છે. એમના માટે સારા સમાચાર છે.આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે શુ લાયકાત, વય માપદંડ, પસંદગી આધાર, અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે. ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે વેબસાઈટ કઈ છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 

અરજી કરવા માટે શૈક્ષણિક લાયકાત.

 

વૈધાનિક યુનિવર્સીટી દ્રારા ગ્રાન્ટેડ વર્ષ 2019 થી 2021 દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જીનીયરીગમાં નિયમિત B.E/B.Tech માં લઘુત્તમ 55% સાથે પાસ.

 

અરજી કરવા ઉંમર મર્યાદા

 

બિનઅનામત ઉમેદવાર માટે ઉમેદવારીની ઉંમર 28 વર્ષ સુધીની રહેશે, અનામત વર્ગ માટે 05 વર્ષની છુટછાટ આપવામાં આવશે.

 

પગાર ધોરણ.

 

વર્તમાન સ્ટાઇપેન્ડ રૂ.9000/- પ્રતિ મહિને જે GUVNL દ્રારા સમય પર એપ્રેન્ટિસ સગાઈના સમયગાળા દરમિયાન સુધારી શકાય છે. એપ્રેન્ટિસ તાલીમાર્થી તાલીમના સમયગાળા દરમિયાન થયેલ કોઈપણ TA-DA/બોર્ડિંગ અથવા રહેવાના ખર્ચ માટે પાત્ર નથી. કંપની પરિવહન માટે કોઈ નાણાકીય સહાય પુરી પાડશે નહીં.

 

આ નોકરીના મુખ્ય મુદ્દાઓ.

 

સંસ્થાનું નામ UGVCL
પોસ્ટનું નામ ગ્રેજ્યુએટ એપ્રિટિન્સ
ખાલી જગ્યા 56
શૈક્ષણિક લાયકાત B.E/B.Tech
નોકરીનો પ્રકાર સરકારી નોકરી
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
ઓફીસીયલ વેબસાઈટ http://ugvcl.com/ujas/

 

ઓનલાઇન અરજી(ફોર્મ) કરવાની શરૂઆતની તારીખ અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ.

 

અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ 10/05/2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/05/2022

નોંધ:-અરજી કરતી વખતે ત્યાં કોઈ ફ્રી નથી.

 

UGVCL ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

 

રસ ધરાવત ઉમેદવારો વેબસાઈટ દ્રારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે વેબસાઈટ http://ugvcl.com/ujas/
જાહેરાત http://www.ugvcl.com/jobs/Detailed%20Advertisement%20for%20Apprentieceship%20(BOAT)%20-%20Online.pdf

 

UGVCL ભરતી 2022 માટે પ્રસંદગી પ્રક્રિયા શુ છે?

 

એપ્રેન્ટિસ સગાઈ માટેની પ્રસંદગી દસ્તાવેજોની ચકાસણીને આધીન ડિગ્રી પરીક્ષાના પરિણામમાં ઉમેદવારે મેળવેલા ગુણના આધારે તૈયાર કરેલ મેરીટ પર થશે. મેરીટમાં સમાન સંખ્યાના કિસ્સામાં, વધુ ઉંમર ધરાવતી વ્યક્તિ ગણવામાં આવશે. કોઈપણ સમયે કોઈ પ્રચાર કે પ્રભાવ સ્વીકાર્ય નથી અને તે બિન-વિચારણા માટે રેન્ડર થઈ શકે છે.

 

UGVCL ભરતી ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે આ ડોક્યુમેન્ટ આવશ્યક છે.

 

  • તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઈજના ફોટોગ્રાફ

 

  • ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ સાથે.

 

  • શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્રની ફોટોકોપી ડિગ્રી/કામચલાઉ પ્રમાણપત્ર સાથેના તમામ સેમેસ્ટરની માર્કશીટ.

 

  • કિસ્સામાં મેળવેલ ટકાવારી ગુણનો ઉલ્લેખ કરતુ સંસ્થા/યુનિવર્સિટીનું પ્રમાણપત્ર ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ અમલમાં છે

 

  • જાતિ (SC/ST/SEBC/EWS) પ્રમાણપત્ર/અપંગતા પ્રમાણપત્ર(જો લાગુ હોય તો).

 

  • ઓળખાણ પુરાવો (મતદારા આઈડી/પાન કાર્ડ/આધાર કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વગેરે).

 

  • રહેઠાણના સરનામાનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ટેલિફોન બિલ/રેશન કાર્ડ/આધાર કાર્ડ વગેરે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment