અ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form A In Gujarati A In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મેષ રાશિ ના અક્ષરો અ,લ,ઈ છે. તેમાંથી અ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form A In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે.

 

અ પરથી છોકરીના નામ

 

અ પરથી છોકરીના નામ

 • અસીસ
 • અસીશા
 • અસીતા
 • અસ્કિની
 • આસ્લેશા
 • અસ્લેઇલ
 • અશિકા
 • અશિરા
 • અશિતા
 • આશીના
 • અશિવાર્પા
 • આશિયાના
 • આકા
 • અશ્લિ
 • આશ્લેષા
 • અશ્લેય
 • અશલી
 • અશ્મી
 • અશ્મિકા
 • અસ્મિતા
 • અસ્મિતા
 • અરુંધતી
 • અરુન્ધોતી
 • અસ્તુંનાકી
 • અસલુતા
 • અસ્મી
 • અસ્મિતા
 • અસ્મિતા
 • અસી
 • આશ્રિતા
 • અસ્તા
 • આસ્થા
 • અસ્થયા
 • અસ્તિ
 • અસ્ત્રીતી
 • અશોકા
 • આશરા
 • આશ્રિ
 • આશ્રેયાં
 • અશ્રીકા
 • આશ્રિતા
 • આશ્રિતા
 • અશ્રુતી
 • અશશ
 • અસ્લેશા
 • અશ્વી
 • અશ્વિની
 • અશ્વીથા
 • અશ્વાભા
 • અશ્વાથી
 • અશ્વસ્થ્ય
 • અસ્વીકા
 • અશ્વિના
 • અશ્વીઠા
 • અસીન
 • અર્વિતા
 • આર્યહિ
 • આર્યકી
 • અર્યમા
 • આર્યમ્બા
 • આર્યશ્રી
 • આર્યના
 • અસહ
 • અસવારી
 • અસવારી
 • અસીમા
 • આશિમા
 • અસીય
 • અસગરી
 • આશા
 • આશાલતા
 • અશની
 • આશંકા
 • અશરા
 • શારિકા
 • આશાવારી
 • અશાવતી
 • અશાવી
 • અશેષા
 • આશી
 • અશિકા
 • આશિકી
 • અશિમા
 • અરુનીકા
 • અરુણિમા
 • અરુનીતા
 • અર્ચના
 • અર્ચી
 • આર્ચી
 • અર્સની
 • અર્ચિષા
 • અર્ચીષા
 • અરુણપ્રિયા
 • અરુન્યા
 • અરૂપ
 • અરુપા
 • અઋષિ
 • અરુવી
 • અર્થાના
 • અર્થી
 • આરતી
 • અર્તિકા
 • અર્તીશા
 • અરુ
 • અરુજા
 • અરુક્ષીતા
 • અરુણ
 • અરુણા
 • અરુનભા
 • અરુન્ધતિ
 • અરભી
 • અરચીસા
 • આરાધન
 • આરાધ્ય
 • આરાધના
 • આરાધ્યાય
 • અરદ્યા
 • રેના
 • રિયા
 • અરમાલવિકા
 • આરંભી
 • અરધી
 • અરાત્રિકા
 • અરવિ
 • આર્યનાં
 • અર્ચા
 • અર્ચિષ્મતી
 • અર્ધાયા
 • અરહના
 • આરિકા
 • અરિખતા
 • અરીની
 • અરિઓના
 • અરિશ્મિતા
 • અરિત્રા
 • અરિત્રી
 • અરિત્રિકા
 • અરીયાના
 • અરજા
 • અર્જાતા
 • અર્જુની
 • અકિતા
 • અમિતા
 • અરના
 • અર્નજા
 • અર્નાવી
 • અરની
 • અર્નિકા
 • અર્નિમા
 • અનુતા
 • આરોહી
 • અરોમા
 • અરૂણા
 • આરોપી
 • અર્પના
 • અર્પી
 • અર્પિતા
 • અર્પિતા
 • અર્જુ
 • અશવાર્થીની
 • અર્શવી
 • અર્શિયા
 • અર્શી
 • અર્શિયા
 • આર્શિકા
 • અર્જીણ
 • અરભી
 • અરચીસા
 • આરાધન
 • અર્શિયા
 • અર્શના
 • અર્ષપ્રીત
 • અર્તના
 • અરૂંધતી
 • અસન્દીપ
 • અપરિજિતા
 • અપર્ણા
 • અપારૂપા
 • અપરૂપ
 • અપેક્ષા
 • અપિનયા
 • અપરા
 • અપરાજિતા
 • અપ્રૌધા
 • અર્મયા
 • અપ્સરા
 • અપુરબા
 • અનુકાંક્ષા
 • અનુકીર્તન
 • અનુક્રિતા
 • અનુકૃતિ
 • અનુકા
 • અનુલા
 • અનુલતા
 • અનુલેખા
 • અનુલોમા
 • અનુમતિ
 • અનુમેઘા
 • અનુમેહા
 • અનુમિકા
 • અનુમિના
 • અનુમિતા
 • અનુમોદીના
 • અનૂનિતા
 • અનૂનિતા
 • અનુપા
 • અનુપલ્લવી
 • અનુપમા
 • અનુપ્રભા
 • અનુપ્રિયા
 • અનુરાધા
 • અનુરાધા
 • અનુરાત્રિની અનુતિ
 • અનુરિમા
 • અનુરીતિકા
 • અનુરૂપા
 • અનુસુયા
 • અનુષા
 • અનુષા સિંહ
 • અનુશિલા
 • અનુશી
 • અનુશિકા
 • અનુશિયા
 • અનુષ્કા
 • અનુષ્મિતા
 • અનુશના
 • અનુશ્રી
 • અનુસરી
 • અનુષ્ઠી
 • અનુશયા
 • અનુસિયા
 • અનુષ્કા
 • અનુસ્ખા
 • અનુસલમ
 • અનુસુયા
 • અનુતમા
 • અનુત્તરા
 • અનુવા
 • અનુયા
 • અન્વયતા
 • અવાયા
 • અન્વી
 • અનવી
 • અન્વિકા
 • અનવિષા
 • અન્વિતા
 • અન્યાયી
 • અન્યદીકા
 • અવૈશા
 • અન્વિથા
 • અન્યથા
 • ઓલાની
 • અપલા
 • અંતિની
 • અંતરા
 • અનુ
 • અનુપ્રિયા
 • અનુયાશ્રી
 • અનુભા
 • અનુભવી
 • અનુભૂતિ
 • અનુદર્શના
 • અનુદીપતી
 • અનુધ્યા
 • અનુગા
 • અનુગના
 • અનુગ્રહ
 • અનિમા
 • અનિન્દા
 • અનિન્દિની
 • અનિંદિતા
 • અનિર્દેદા
 • અનિશા
 • અનીષા
 • અનીષિ
 • અનિકા
 • અમિતા
 • અનિષ્કા
 • અનીષયા
 • અંજલી
 • અનીરખા
 • અનીસીતા
 • અનીતા
 • અનીથા
 • અનિય
 • અનજા
 • અંજલી
 • અંજલિકા
 • અંજના
 • અંજની
 • અન્જનીએ
 • અજાસી
 • અંજી
 • અંજિકા
 • અજિની
 • અજુગમ
 • અંજુલા
 • અનુશા
 • અંજૂશ્રી
 • અંજૂશ્રી
 • અંકના
 • અન્દીરા
 • અંકિશા
 • અંકિતા
 • અંકોલિકા
 • અંકશા
 • અંક્ષિકા
 • અંકુરા
 • અકુશી
 • અમી
 • અંમિમા
 • અન્નીયા
 • અન્નદા
 • અનન્યા
 • અન્નપૂર્ણા
 • અજ્ઞાપુની
 • અન્નયા
 • અનેલ
 • અનેસા
 • અગ્નિકા
 • અનંજય
 • અનોખી
 • અનોખાં
 • અનોના
 • અનુહ્યા
 • અનુજા
 • અનુષ્કા
 • અંશા
 • અનશીના
 • અંશી
 • અનશિદા
 • અંશિકા
 • અન્શિતા
 • અનુકા
 • અંશુલા
 • અશ્રુમાલા
 • અંશુમાલી
 • અશ્રુમતી
 • અશ્રુમી
 • અંશવી
 • અંશિકા
 • અન્સીથા
 • અન્ગેલી
 • અનઘ
 • અંગી
 • અંગિરા
 • એંગલ
 • અંગ્લીન
 • અંગ્લીના
 • અહાતી
 • અનહિતી
 • અનહિતી
 • આંયા
 • અણિ
 • આનિઅ
 • અનિહા
 • અનિકા
 • અનિક્લુમ
 • અનિલા
 • અનીલજા
 • અનસૂયા
 • અંતરા
 • અંતિકા
 • અનુહ્યા
 • અનુજા
 • અનકા
 • અપમા
 • અપરા
 • અપરાજિતા
 • અપૂર્ણ
 • આપૂર્તિ
 • અપૂર્વી
 • અરાઈના
 • અરુંધતિ
 • અર્વાદીત્યા
 • અરવી
 • અર્વિકા
 • અશના
 • અંબરસી
 • અબૈશા
 • આઁચલ
 • અંચલા
 • અંચિતા
 • અંદલ
 • અનિક્ષા
 • અનીસાહ
 • અનિસા
 • અનીશા
 • અનિસ્વાર
 • અનેરી
 • અંગાજા
 • અનારા
 • અનાર્થા
 • અનાર્વ્યા
 • અનશ્વારા
 • અનાસિકા
 • અનસુઆ
 • અનસૂયા
 • અનાથા
 • અનાથી
 • અનેવધ્યા
 • અનાવી
 • અનાવિકા
 • અનય
 • અનાયાહ
 • અનાગી
 • અનાહિતા
 • અનાહતા
 • અનૈકા
 • અનીશા
 • અનૈથા
 • અનૈયા
 • અનલા
 • અનાલીલિયા
 • અનામિકા
 • અનમીવા
 • અનન્ય
 • આનંદાલક્ષ્મી
 • આનંદમયી
 • આનંદમયી
 • આનંદની
 • આનંદી
 • આનંદી
 • આનંદિની
 • આનંદિતા
 • આનન્દિતયા
 • આનંદમયી
 • અનંગી
 • અનન્નયા
 • અનાંશી
 • અનંતા
 • અનંતા
 • અનંતયા
 • અનંતી
 • અમૃતા
 • અમૃતવાહિની
 • અમૃતકલા
 • અમૃષા
 • અમૃતા
 • અમૃથા
 • અમૃતા
 • અંશ
 • અંશુલા
 • અમુક્ત
 • અમુકથા
 • અમુથા
 • અકશીથા
 • અક્સિથી
 • અકુલા
 • અક્વીરા
 • અલ્કા
 • અલકનંદા
 • અલક્ષા
 • અલાન્ક્રીયા
 • અલંકિતા
 • અલાયા
 • અલેશા
 • અલેશાની
 • અલીપ્રિયા
 • અલીવેની
 • આલોકા
 • અલોકનંદા
 • આલોપા
 • અલ્પા
 • અલ્પના
 • અલ્પિતા
 • અલ્પીતા
 • અલ્વીરા
 • એલિસા
 • અમાન્યા
 • અમારા
 • અમાહિરા
 • અમલા
 • અમરી
 • અમરશિલા
 • અમ્રતા
 • અમાતી
 • અમાયા
 • અંબા
 • અંબાલા
 • અમ્બાલી
 • અંબાલિકા
 • અંબામનોહરી
 • અમ્બયા
 • અમ્બેરલી
 • અભિની
 • આંબી
 • અંબિકા
 • અમ્બિલય
 • અમ્બુધારા
 • અમ્બુધી
 • અબુજા
 • રમુજી
 • અમિષા
 • અમયા અમી
 • અમીધા
 • અમિદી
 • અમિકા
 • અમિલજહા
 • અમીનદિત
 • અમિથ્ય
 • અમીષા
 • અમિશી
 • અમિષ્ના
 • અમિતા
 • અમિથા
 • અમિતિ
 • અમિતીયોતી
 • અમિતજ્યોતી
 • અમ્લા
 • અગ્લેશ્લાતા
 • અમ્બિકા
 • અમ્મ
 • અમોદા
 • અમોધીની
 • અમોદિની
 • અમોધા
 • અમોલી
 • અમોલિકા
 • ઐષા
 • એશના
 • અગા
 • અગયા
 • અગમ્યા
 • અગનપા
 • આન્ય
 • અગણ્ય
 • અઘનાશિની
 • અધન્યા
 • અગ્નીભા
 • અગ્નિજ્વાળા
 • અગ્નિશિખા
 • અગ્રાજા
 • અગ્રતા
 • અગ્રીમા
 • અહલ્યા
 • અહના
 • અહંકારા
 • અહંના
 • અહંતી
 • અહેલી
 • અહિલ્યા
 • અહિંસા
 • અહીના
 • અહિસ્જિતા
 • આહ્લાદજનનિ
 • અહલાદિતા
 • અહંના
 • અહરમશુલ્લા
 • અહઝીન
 • ઐક્યતા
 • ઐન્ટ્રિલા
 • અન્ગીની
 • અનીતી
 • આઈશ
 • એષા
 • ઐશાન્યા
 • ઐશાની
 • ઐશાન્યાં
 • ઐશી
 • ઐશીકી
 • ઐશીની
 • ઐશીતા
 • ઐશિયા
 • ઐશ્માની
 • ઐશ્મીન
 • ઐશ્રા
 • ઐશ્વર્યા
 • ઐશ્વર્યા
 • અસીરી
 • ઐશ્વર્યા
 • અજાણી
 • અજગંધા
 • અજલા
 • અજમુખી
 • અજન્તા
 • અજસ્થા
 • અજાતા
 • અજૅઈથા
 • અજેયા
 • અજિયા
 • એકલકા
 • એકાંગશ
 • આકાંક્ષા
 • આકાંશા
 • અકન્યા
 • અકર્ષા
 • આકર્ષણ
 • અકશા
 • અકશીની
 • આકાશલીના
 • અખિલા
 • અખીલાર્કા
 • અકિલા અકીરા
 • અકીશીતા
 • અકૃતિ
 • આકૃતિ
 • અક્સા
 • અકસરા
 • અક્ષાં
 • અક્શાદા
 • અક્ષદા
 • અક્ષાઈ
 • અક્ષિણી
 • અક્ષામ્યા
 • અક્ષરા
 • અક્ષતા
 • અક્ષયા
 • અક્ષયાન
 • અદા
 • અક્ષી
 • અભિરા
 • અભિરામી
 • અભિરથી
 • અભિરી
 • અભિરૂપા
 • અભિરુચિ
 • અભિસારિકા
 • અભિસિરાત
 • અભિષા
 • અભિષેક
 • અભિષેકિતા
 • અભિષિક્તા
 • અભિશ્રી
 • અભિસુરી
 • અભિયા
 • અભિથી
 • અભિયંકા
 • અભ્યા
 • અભિલત્રિણી
 • અભિનન્દા
 • અબિનાયા
 • અભિરામી
 • અબીરેના
 • અબીશા
 • અજા
 • અબોઇલ
 • અબોલી
 • અચલા
 • અચિરા
 • અચલા
 • અચુલીથા
 • અદના
 • આદર્શોની
 • અધાયા
 • અધીરા
 • અધીશ્વા
 • અધિશ્રી
 • અધિષ્ટા
 • અધિષ્ઠિ
 • અધિથી
 • અદિતિ
 • અધીતા
 • અધુજા
 • અલ્વિકા
 • અધ્ય
 • અધ્યાય
 • આદિ-શક્તિ
 • આદિકા
 • આદિની
 • અદીરા
 • અદિશા
 • અદિશ્રી
 • અદિયા
 • અદિતી
 • અદિતિ
 • અદિત્રી
 • અડીત્રી
 • આદિત્ય
 • આદરી
 • અદ્રિજા
 • અદ્રિકા
 • અદ્રિતા
 • અદ્રીથી
 • અદ્રિતી
 • અશ્યા
 • અવકા
 • અદ્વૈતા
 • અદ્વૈતા
 • અદ્વૈયા અહંકા
 • અદ્વૈત
 • અદ્વિકા
 • અદ્વિતા
 • અદ્વિથા
 • અદ્વિતી
 • અદ્વૈથી
 • અદ્વિતા
 • અદ્વિતીયા
 • આયાતી
 • આયુ
 • આયુષ
 • અબરના
 • અબબિનાયહા
 • અદા
 • અબિધા
 • અબિના
 • આભા
 • અભાતી
 • અદ્વિતીય
 • આદ્યા
 • અડ્યાદવૈતા
 • આદીક્ષા
 • આરોહી
 • આર્થી
 • આરતી
 • આરુના
 • આરુપા
 • આરુપ
 • આરુષી
 • આરવી
 • આર્ય
 • આર્યહી
 • આર્યમાની
 • આર્યના
 • આર્થ્ય
 • આશા
 • આશકા
 • આશાકિરણ
 • આશાલતા
 • આશાલતા
 • આશાલી
 • આશ્ચર્ય
 • આશી
 • આશિયાના
 • આશિકા
 • આશિમા
 • આશીર્વચન
 • આશિરયા
 • આશિયા
 • આશિતા
 • આશીવિથા
 • આશિયાના
 • આકા
 • આશ્મીન
 • આસ્મિ
 • આસ્મિતા
 • આના
 • આમ્ની
 • આશ્રયા
 • આશ્રિતા
 • આસ્થા
 • અશ્વની
 • આશ્વી
 • આશ્વિકા
 • આસિયા
 • આસ્મી
 • આસરા
 • આસ્થા
 • આસ્થિકા
 • આસ્યા
 • આથી
 • આર્થિરા
 • આત્મિકા
 • આત્મજા
 • આત્રેયી
 • આત્રેયી
 • અનિ
 • આવન્તીકા
 • અવિષ્કા
 • આવ્યા
 • અભયા
 • અભીરા
 • અભીશા
 • અભિધા
 • અભિધ્યા
 • અભિગ્ના
 • અભિગ્ના
 • અભિજ્ઞય
 • અભિન્યા
 • અભિજાતા
 • અભિજીતા
 • અભિજીતિ
 • અભિજના
 • અભિકાંક્ષા
 • અભિલાષા
 • અભિલાષા
 • અભિમતા
 • અભિના
 • અભિનયા
 • અભિનયશ્રી
 • અભિનીતિ
 • આભા
 • આભરણ
 • આભેરી આબિન્તા
 • અદાન્ય
 • આદર્શિની
 • અધિની
 • અધીરા
 • આધિકા
 • આધ્યા
 • આદ્યશ્રી
 • આધ્યવી
 • આદિશ્રી
 • આદિતા
 • અદિતિ
 • આદીત્રી
 • આન્દ્વીધા
 • આઘ્યા
 • આન્ય
 • અગણ્ય
 • આહલાદિતા
 • આહ્વા
 • આયરા
 • આકાંક્ષા
 • આકાંશા
 • આકર્ષા
 • આકર્શીકા
 • આમીયા
 • આમોદિની
 • અમૃતા
 • આમુક્યા
 • આનાધીતા
 • આનંદમયી
 • આનંદના
 • આનંદતા
 • આનંદી
 • આનંદીની
 • આનંદિતા
 • આનંતા
 • અનંતામાયા
 • આનાસિકા
 • આનવી
 • આનયા
 • આંચલ
 • આંચી
 • આન્દાલ
 • આનીહા
 • આનીકા
 • આંશી
 • અન્તિકા
 • આન્વી
 • આન્ય
 • અપેક્ષા
 • આપસી
 • આપ્તિ
 • આરા
 • આરાધ્યા
 • આરભી
 • આરાધના
 • આરાધ્યા
 • આરાધીતા
 • આરાધ્યા
 • આરાધ્યાય
 • આરહ્યા
 • આરની
 • અરણ્ય
 • આરશી
 • આરથાના
 • આરતી
 • આરાત્રિકા
 • આરવી
 • આરાવ્યા
 • આરાયના
 • અર્ચી
 • આર્ચી
 • આરાધના
 • આરાધ્યા
 • આર્દ્ર
 • આરીધ્યા આરિની
 • આરિત્ર
 • આર્નો
 • અભિનિયા
 • અભિનયા
 • અભિપ્રિથી
 • અભિપ્સા
 • અડ્યાત્રયી
 • એન્ય
 • અક્શિતી
 • અશેરા
 • અક્ષી
 • અક્શીકા
 • અક્ષિતા
 • અમૂલ્યા
 • આમ્રપાલી
 • અમરતા
 • અમૃતા
 • અસ્વી
 • આમવી
 • અનાભા
 • અનંતિકા
 • અનન્તયા
 • અનન્યા
 • અનાયત
 • અન્યના
 • એનાયત
 • અંગના
 • અંગારિકા
 • એંજેલિકા
 • આશની

આ છે અ પરથી છોકરીના નામ

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને અ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form A In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

2 thoughts on “અ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form A In Gujarati A In Gujarati”

Leave a Comment