ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન સહાય યોજના | વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના | Vidhva Swarupa Punah Lagna Arthik Sahay Yojana 2021

 

ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના | વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના | મહિલા અને બાળ વિકાસ યોજના | Vidhva Swarupa Punah Lagna Arthik Sahay યોજના

 

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા women & Child Development Department દ્રારા મહિલાઓની સશક્તિકરણન અને સુરક્ષાને ધ્યાંનમાં રાખીને વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જેમ કે વ્હાલી દીકરી યોજના, વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર, 181 મહિલા હેલ્પલાઇન, સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર, પોલીસ સ્ટેન્ડ બેઈઝડ સપોર્ટ સેન્ટર વગેરે યોજનો ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં આજે આ આર્ટિકલની મદદથી વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

 

વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના | Vidhva Swarupa Punah Lagna Arthik Sahay Yojana

 

આ યોજના દ્રારા સમાજમાં વ્યવસ્થામાં વિધવા પુન:લગ્નો સાહજિકપણે સ્વીકાર થાય, વિધવા મહિલાઓ પ્રત્યે સામાજિક માનસિકતામાં પરિવર્તન આવે અને સુધારાત્મક અભિગમને સિદ્ધ કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્રારા “ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના” અમલમાં મુકવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિધવા બહેનોને આર્થિક મદદના હેતુથી દર મહિને 1250 સહાય આપવામાં આવશે.

 

વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

 

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ લગ્ન કરવા તૈયાર વિધવા બહેનોને સમાજમાં વર્તમાન પ્રહવાહમાં પુન:લગ્ન કરવા અને મહિલાઓ પરત્વે સામાજિક માનસિકતામાં પરિવર્તન લાવવા માટે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.

 

આ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા:-

 

યોજનાનું નામ ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના | વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના
આર્ટિકલ ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
લાભાર્થી વિધવા મહિલાઓ ફરીથી લગ્ન કરે તેવી મહિલાઓ
સહાય પ્રથમ તબક્કામાં વિધવા લાભાર્થી મહિલાના બચત ખાતામાં જિલ્લા કક્ષા DBT હેઠળ રૂ.25,000/- ની રકમ જમા કરવામાં આવશે.

બીજા તબક્કામાં રૂ.25,000/- ની રકમ રાષ્ટ્રીય બચત પત્રો આપવામાં આવશે.

અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ https://www.digitalgujarat.gov.in/loginapp/CitizenLogin.aspx

આ યોજનાનો લાભા લેવા માટેની પાત્રતા શું?

વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના માટે women & Child Development Department દ્રારા કેટલીક પાત્રતા નક્કી કરવામાં આવી છે, જે નીચે મુજબ છે.

 

 • જ મહિલાએ પુન:લગ્ન કર્યા છે મહિલાને લગ્ન કર્યાની 6 માસની અંદર અરજી કરવાની રહેશે.
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પોતે પહેલે થી ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો લાભ મેળવતા હોવા જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે મહિલાની ઉંમર 18 વર્ષ થી 50 વર્ષની હોવી જોઈએ.

 

Vidhva Punah Lagna Sahay યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

 

ગંગા સ્વરૂપા પુનઃલગ્ન આર્થિક સહાય યોજના હેઠળ વિધવા લાભાર્થી મહિલાઓ જો ફરીથી લગ્ન કરે તો તેમને બે તબક્કાઓમાં રૂ.50,000 મળવાપાત્ર થશે. પ્રથમ તબક્કામાં વિધવા લાભાર્થી મહિલાના બચત ખાતામાં જિલ્લા કક્ષા DBT હેઠળ રૂ.25,000/- ની રકમ જમા કરવામાં આવશે. અને બીજા તબક્કામાં રૂ.25,000/- ની રકમ રાષ્ટ્રીય બચત પત્રો આપવામાં આવશે. આમ કુલ મળીને બે તબક્કામાં 50,000/- ની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે.

 

Vidhva Punah Lagna Sahay યોજનામાં અરજી કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

Vidhva Punah Lagna Sahay યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશે. ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી પાછળથી જોડવામાં આવતા ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ છે.

 

 • પુન:લગ્નની નોંધણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • જે વ્યક્તિ સાથે પુન:લગ્ન થયેલ હોય તેના સરનામાં અંગેનો પુરાવો
 • ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો સહાયનો હુકમ
 • બચત ખાતાની પાસબુકની પહેલા પાનાની ઝેરોક્ષ.
 • પુન:લગ્ન પરત્વે દંપતિના સંયુક્ત પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો

 

Vidhva Punah Lagna Sahay યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત

વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે “Digital Gujarat Portal” પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે અથવા તાલુકા કક્ષાની મામલદાર કચેરીમાં કે જિલ્લા મહિલા અને બાળ વિકાસ કચેરીમાં જઈને “વિધવા પુનઃલગ્ન સહાય” યોજના માટે અરજી કરી શકે છે.

 

 • ગ્રામ્ય કક્ષાએ અરજી કરવા માટે અરજી દીઠ રૂ. 20 ભરવાના રહશે.
 • ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈ-ગ્રામ કેન્દ્ર પર જઈને ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરી શકાય છે.
 • લાભાર્થી જાતે પણ “Digital Gujarat Portal” પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment