ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો

 

પ્રિય મિત્રો અહીં, ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો જો તમે ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો વિશે માહિતી જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

 

ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો

 

ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો

1.કૃષિ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (કૃષિ મંત્રાલય)

 • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ (કૃષિ અને સહકારી વિભાગ)
 • કૃષિ સંશોધન અને શિક્ષણ વિભાગ (કૃષિ અનુસંધાન ઔર શિક્ષા વિભાગ)
 • પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્યપાલન વિભાગ (પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્યપાલન વિભાગ)

 

2.રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (રસાયણ અને ઉર્વરક મંત્રાલય)

 • રસાયણ અને પેટ્રો-કેમિકલ્સ વિભાગ (રસાયણ અને પેટ્રો-રસાયણ વિભાગ)
 • ખાતર વિભાગ (ઉર્વરક વિભાગ)

 

3.વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (વાણિજ્ય ઔર ઉદ્યોગ મંત્રાલય)

 • વાણિજ્ય વિભાગ (વાણિજ્ય વિભાગ)
 • ઔદ્યોગિક નીતિ અને પ્રમોશન વિભાગ (ઔદ્યોગિક નીતિ ઔર સંવર્ધન વિભાગ)

 

4.સંચાર અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (સંચાર ઔર સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય)

 • દૂરસંચાર વિભાગ (દૂરસંચાર વિભાગ)
 • પોસ્ટ વિભાગ (ડાક વિભાગ)
 • માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ (સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ)

 

5.ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (ઉપભોક્તા મામલે, ખાદ્યા અને સાર્વજનિક વિતરન મંત્રાલય)

 • ગ્રાહક બાબતોનો વિભાગ (ઉપભોક્ત મમલે વિભાગ)
 • ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગ (ખાદ્યા અને સાર્વજનિક વિતરન વિભાગ)

 

6.સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (રક્ષા મંત્રાલય)

 • સંરક્ષણ વિભાગ (રક્ષા વિભાગ)
 • સંરક્ષણ ઉત્પાદન અને પુરવઠા વિભાગ (રક્ષા ઉત્પદન ઔર આપૂર્તિ વિભાગ)
 • સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ વિભાગ (રક્ષા અનુસંધાન અને વિકાસ વિભાગ)

 

7.નાણા મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (વિટ્ટા મંત્રાલય)

 • આર્થિક બાબતોનો વિભાગ (આર્થિક કાર્ય વિભાગ)
 • ખર્ચ વિભાગ (વ્યાયા વિભાગ)
 • મહેસૂલ વિભાગ (રાજસ્વ વિભાગ)
 • ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિભાગ (વિનિવેશ વિભાગ)
 • નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ (વિત્તિયા સેવાેન વિભાગ)
 • જાહેર સાહસો વિભાગ (લોક ઉદ્યોગ વિભાગ)

 

8.આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (સ્વાસ્થ્ય ઔર પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય)

 • આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ (સ્વસ્થ ઔર પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય)
 • આયુર્વેદ વિભાગ, યોગ-પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, યુનાની, સિદ્ધ અને હોમિયોપેથી (આયુષ) (આયુર્વેદ, યોગ-પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ, યુનાની, સિદ્ધ અને હોમિયોપેથી વિભાગ)

 

9.ભારે ઉદ્યોગ અને જાહેર સાહસો મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (ભારી ઉદ્યોગ અને લોક ઉદ્યોગ મંત્રાલય)

 • ભારે ઉદ્યોગ વિભાગ (ભારી ઉદ્યોગ વિભાગ)

 

10.ગૃહ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (ગૃહ મંત્રાલય)

 • આંતરિક સુરક્ષા વિભાગ (અંતરિક સુરક્ષા વિભાગ)
 • રાજ્યોનો વિભાગ (રાજ્યવિભાગ)
 • રાજભાષા વિભાગ (રાજભાષા વિભાગ)
 • ગૃહ વિભાગ (ગૃહવિભાગ)
 • જમ્મુ અને કાશ્મીર બાબતોનો વિભાગ (જમ્મુ તથા કાશ્મીર વિભાગ)
 • બોર્ડર મેનેજમેન્ટ વિભાગ (સીમા પ્રબંધન વિભાગ)

 

11.માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય)

 • શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ (શાળા શિક્ષા અને સાક્ષાર્ત વિભાગ)
 • ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ (ઉચ્ચતર શિક્ષા વિભાગ)

 

12.કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (વિધિ ઔર ન્યાય મંત્રાલય)

 • કાનૂની બાબતોનો વિભાગ (વિધિ કાર્ય વિભાગ)
 • વિધાન વિભાગ (વિધાયી વિભાગ)
 • ન્યાય વિભાગ (ન્યાય વિભાગ)

 

13.કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (કર્મિક લોક શિકાયત તથા પેન્શન મંત્રાલય)

 • કર્મચારી અને તાલીમ વિભાગ (કર્મિક અને પ્રશિક્ષણ વિભાગ)
 • વહીવટી સુધારણા અને જાહેર ફરિયાદો વિભાગ (પ્રશાસનિક સુધર અને લોક શિકાયત વિભાગ)
 • પેન્શન અને પેન્શનર્સ કલ્યાણ વિભાગ (પેન્શન અને પેન્શન ભોગી કલ્યાણ વિભાગ)

 

14.શિપિંગ, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (પોટ પરિવહન, સરાક પરિવહન અને રાજ માર્ગ મંત્રાલય)

 • શિપિંગ વિભાગ (પોટ પરિવહન વિભાગ)
 • માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ વિભાગ (સડક પરીવાહન ઔર રાજ માર્ગ વિભાગ)

 

15.ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય)

 • ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ (ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ)
 • જમીન સંસાધન વિભાગ (ભૂમિ સંસાધન વિભાગ)
 • પીવાના પાણી પુરવઠા વિભાગ (પ્યા જલ પૂર્તિ વિભાગ)

 

16.વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય હેઠળના વિભાગો (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય)

 • વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ)
 • વૈજ્ઞાનિક અને ઔદ્યોગિક સંશોધન વિભાગ (વિજ્ઞાન અને ઔદ્યોગિક અનુસંધાન વિભાગ)
 • બાયો-ટેક્નોલોજી વિભાગ (બાયોટેક્નોલોજી વિભાગ)

 

અમે આશા રાખીએ છીએ, કે તમને આ લેખ કામ આવશે, આ લેખમાં ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે?, આવી જ રીતે તમે જો ગુજરાતી ભાષામાં જનરલ નોલેજ જાણવા માંગો છો, તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ સાથે. – ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

3 thoughts on “ભારત સરકારના મંત્રાલયો હેઠળના વિભાગો”

Leave a Comment