ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના | Khetivadi Na Sadhno Mate Sahay Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ …

વધુ જોવો.

બેટરી પંપ સહાય યોજના 2023 | Battery Pump Sahay Yojana

Battery Pump Sahay Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, બેટરી પંપ સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે …

વધુ જોવો.

મધમાખી ઉછેર યોજના । Madhmakhi Ucher Yojana

Madhmakhi Ucher Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, મધમાખી ઉછેર યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે મધમાખી …

વધુ જોવો.

ડ્રીપ ઇરીગેશનમાં પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના | Pani Na Tanka Banavva Mate Sahay Yojana

Pani Na Tanka Banavva Mate Sahay Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, ડ્રીપ ઇરીગેશનમાં પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના. …

વધુ જોવો.

કાચા મંડપ સહાય યોજના । Kacha Mandap Sahay Yojana

Kacha Mandap Sahay Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, કાચા મંડપ સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે …

વધુ જોવો.

સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સહાય યોજના | Stroberi Ni Kheti Mate Sahay Yojana

Stroberi Ni Kheti Mate Sahay Yojana

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ …

વધુ જોવો.