પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના 2023 વિશે જાણો સંપૂર્ણ માહિતી | PM Vishwakarma Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે PM Vishwakarma Yojana શું છે?, પ્રધાનમંત્રી …

વધુ જોવો.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના 2023 | Competitive Exams Training Sahay Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Competitive Exams Training Sahay …

વધુ જોવો.

પાલક માતા પિતા યોજના 2023 | Palak Mata Pita Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, પાલક માતા પિતા યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે પાલક માતા પિતા યોજના શું …

વધુ જોવો.

ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના 2023 | Khedut Akasmat Vima Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા ખેડૂતોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના શું …

વધુ જોવો.

MYSY scholarship Yojana : મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2023

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, MYSY scholarship Yojana. તો ચાલો જાણીએ કે મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના શું છે?, …

વધુ જોવો.

દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના 2023 | Divyang Lagn Sahay Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના શું …

વધુ જોવો.