શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના 2023 | Accidental Death Assistance Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Accidental Death Assistance Yojana શું …

વધુ જોવો.

દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના 2023 | Karigar Vyaj Sahay Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Karigar Vyaj Sahay …

વધુ જોવો.

ભગવાન બુદ્ધ સ્કોલરશીપ યોજના 2023 | Bhagwan Budhdh Scholarship Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિધાર્થીઓ માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, ભગવાન બુદ્ધ સ્કોલરશીપ યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Bhagwan Budhdh Scholarship Yojana શું છે?, …

વધુ જોવો.

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના 2023 | PradhanMantri Kaushal Vikas Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા દેશના નાગરિકો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે PradhanMantri Kaushal Vikas Yojana શું …

વધુ જોવો.

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના 2023 | Gyan Sadhana Scholarship Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિધાર્થીઓ માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Gyan Sadhana Scholarship Yojana શું છે?, …

વધુ જોવો.

વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના 2023 | Vikram Sarabhai Scholarship Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિધાર્થીઓ માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે Vikram Sarabhai Scholarship Yojana શું છે?, …

વધુ જોવો.