100+ બેસ્ટ ઘાયલ દિલ શાયરી ગુજરાતી | Broken Heart Shayari Gujarati

અત્યારના સમયમાં ઘાયલ દિલ શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં …

વધુ જોવો.

100+ બેસ્ટ એટીટ્યુડ શાયરી ગુજરાતી | Attitude Shayari Gujarati

એટીટ્યુડ શાયરી

અત્યારના સમયમાં એટીટ્યુડ શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી …

વધુ જોવો.

100+ બેસ્ટ નારાજગી શાયરી ગુજરાતી | Narajagi Shayari Gujarati

અત્યારના સમયમાં નારાજગી શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી …

વધુ જોવો.

100+ બેસ્ટ દોસ્તી શાયરી ગુજરાતી | Dosti Shayari Gujarati

દોસ્તી શાયરી

અત્યારના સમયમાં દોસ્તી શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં મિત્ર, બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં …

વધુ જોવો.

100+ બેસ્ટ દર્દ ભરી શાયરી ગુજરાતી | Sad Shayari Gujarati

અત્યારના સમયમાં દર્દ ભરી શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં …

વધુ જોવો.

100+ બેસ્ટ બ્રેકઅપ શાયરી ગુજરાતી | Breakup Shayari Gujarati

અત્યારના સમયમાં બ્રેકઅપ શાયરી ગુજરાતી એ કોઈની લાગણી શેર કરવા માટે ખૂબ જ સારું માધ્યમ છે, કારણ કે હાલના સમયમાં બોયફ્રેન્ડ કે ગર્લફ્રેન્ડને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી …

વધુ જોવો.