છોકરીઓના નામ 2023 | અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ ગુજરાતીમાં

 

આજના આ યુગમાં છોકરીઓના નામ કંઈક અલગ અને અનોખા જ હોય છે તેથી બાળકના માતા-પિતા તેમના બાળકનું નામ કંઈક અલગ અને અનોખું રાખવા માંગતા હોય છે. જ્યારે પહેલા ઈન્ટરનેટનો જમાનો ના હતો ત્યારે તે પોતાના આજુ બાજુના સંગા-સબંધીઓને પૂછતાં પરંતુ હવે આ યુગમાં ઈન્ટરનેટ નો સહારો લઈને વિવિધ વેબસાઈટો પરથી બાળક માટે સારા નામ પસંદ કરતા હોય છે.

 

આજ ના આ યુગના માતા-પિતા અને તેમના છોકરીઓના નામ અહીંયા તમામ અક્ષર પરથી આપેલ છે, જેમાંથી તમે જે અક્ષર પરના નામ જાણવા માંગો છો. તેના પર ક્લિક કરી તે અક્ષરના નામનું લિસ્ટ જાણી શકો છો.

 

છોકરીઓના નામ

 

છોકરીઓના નામ 2023 | અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ ગુજરાતીમાં

ક અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ખ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ગ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઘ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ચ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
છ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
જ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઝ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ટ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઠ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ડ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઢ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ણ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ત અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
થ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
દ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ધ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ન અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
પ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ફ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
બ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ભ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
મ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ય અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ર અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
લ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
વ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
સ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
શ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ષ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
હ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ

 

અ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
આ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઇ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઉ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
એ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઐ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ
ઓ અક્ષર પરથી આવતા છોકરીના નામ

 

પ્રિય મિત્રો અહીં આપેલા તમામ નામ હિન્દૂ ધર્મના બાળકોના નામ છે, આપણ હિન્દૂ ધર્મ રાશિનું ખુબ જ મહત્વ છે તેથી અહીં આપેલ તમામ નામ રાશિ મુજબ અને રાશિ આધારે આવતા નામ છે. તેથી ઉપર આપેલ યાદીમાં આપને અક્ષર પરથી છોકરીઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે, લિસ્ટમાં આપવામાં આવ્યા નામ માંથી આપની દીકરી માટે યુનિક નામ પસંદ કરી શકો છો. અથવા જો તમે મુસ્લિમ અને શીખ જાતિના બાળકોના નામ જાણવા માંગો છો તો અહીંથી મુસ્લિમ અને શીખ બાળકોના નામ જાણી શકો છો.

 

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment